Vida Risc i Accidents

A Ferrer&Ojeda som conscients de la importància de la família. Pper aquest motiu, comptem amb un equip de professionals especialitzats en assegurances de vida que treballen dia rere dia per garantir la tranquil·litat de la vostra família.

 

Vida Risc:

És el contracte pel qual l’entitat asseguradora es compromet a pagar al beneficiari la quantitat estipulada mitjançant una prima periòdica o única que percep del prenedor de l’assegurança:

> si es produeix l’eventualitat prevista en la pòlissa que afecta la vida de l’assegurat.

> si aquesta eventualitat es manifesta en un període de temps predeterminat (modalitat temporal) o quan es produeixi (modalitat vida sencera).

 

En les pòlisses d’assegurances de vida, es poden cobrir com a riscos principals els de mort i invalidesa permanent, per malaltia o accident, o la supervivència, segons la modalitat de pòlissa escollida.

La cobertura dels riscos principals es pot combinar amb operacions financeres complementàries.

 

Accidents:

El seu objecte és garantir una indemnització per les conseqüències que pugui patir l’assegurat a causa d’un accident corporal.

S’entén com a accident tota causa externa, violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, que n’afecti la integritat física.

Aquesta modalitat d’assegurança ofereix una gamma d’opcions que convé assenyalar:

> L’assegurança es pot contractar per a una persona o per a un col·lectiu.

> També es pot contractar per cobrir els riscos d’una activitat professional, per a una activitat extraprofessional, o per a totes dues de manera simultània.

> Com a col·lectiu, es poden acordar lliurement els capitals, o bé supeditar-se als compromisos d’un conveni laboral.

> Es recomana que sempre s’indiquin els beneficiaris per quan l’assegurat no pugui percebre la indemnització.

> També queda condicionada als àmbits territorial i temporal de cobertura.

> Les prestacions més genèriques són: defunció, invalidesa permanent, incapacitat  temporal i assistència sanitària.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Vida Risc i Accidents | Decessos i despeses de sepeli | Malalties greus