ACM

Des del 9 de setembre de 2003  mantenim un conveni de col·laboració en l'àmbit de les assegurances amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).  

 

Aquest conveni es va fer efectiu com a resultat de les premisses següents:

> En ser conscients de l’increment de la complexitat i davant les fonts de problemes dels ens locals, de les assegurances del seu patrimoni i de la seva responsabilitat.

> A causa de l’increment de les reclamacions a què han de fer front les administracions.

> Davant la necessitat d’oferir una cobertura amb més qualitat en els riscos.

 

A Ferrer&Ojeda assessorem i analitzem les necessitats de cadascun dels locals associats amb quatre objectius:

> Millorar la tasca tècnica i jurídica de contractació dels diferents riscos.

> Optimitzar els tràmits i els costos segons cada cas.

> Oferir la gestió adequada així com l’assessorament tècnic, jurídic i de tràmit en la resolució dels possibles sinistres que puguin tenir lloc.

> Auditar periòdicament els riscos i contractes en vigor per tal d’adaptar-los a noves necessitats i circumstàncies.

 

Cobertures que oferim:

> Assessorament tècnic i jurídic en l’àmbit de les assegurances.

> Gestions i tràmits en contractes i sinistres.

> Estudi i anàlisi de les necessitats dels ajuntaments. Inventari patrimonial.

> Disseny conjunt dels productes per tal d’adaptar-los a la realitat de cada ajuntament:   

Danys materials sobre béns patrimonials.

Danys conseqüencials: pèrdues econòmiques.

Responsabilitat Civil.

Avaria de maquinària.

Transports.

Exposicions i mostres.

Suspensió d’espectacles / contingències.

Etc.

> Assegurances col·lectives especials (vida, accidents, salut, estalvi, jubilació, pensions, etc.) per a regidors, funcionaris i personal contractat.

> Condicions preferencials dels funcionaris i personal contractat municipal, així com dels seus familiars en la contractació de les seves assegurances personals.

> Defensa jurídica (defensa i reclamació de danys, defensa dels drets propis de l’ajuntament davant reclamacions o perjudicis provocats per terceres persones, així com la defensa penal de regidors i funcionaris per a reclamacions rebudes en l’exercici del seu càrrec, reclamació de danys i responsabilitat de béns a la via pública, contractes laborals, etc.).

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ

 


ACM | AEBALL/UPMBALL | BIÒLEGS EUSKADI | BIÒLEGS GALÍCIA | BIÒLEGS CATALUNYA | VETERSALUD | BICISEGUR