Vetersalud

A través d’aquest acord, Ferrer&Ojeda ofereix als associats l’accés a condicions especials de cobertures i preus en la contractació individual o col·lectiva de les seves assegurances d’empresa i/o particulars pactades amb Vetersalud, SL.

 

Inicialment aquest acord es basa en els productes següents:

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PER A MASCOTES

Objectius de l’assegurança: La companyia queda obligada a reparar el dany o el pagament de les indemnitzacions i prestacions corresponents pel dany patrimonial que l’assegurat pateixi en ocasió d’un sinistre emparat per les garanties de la pòlissa.

 

Requisits per a la contractació:

> Els animals s’han de trobar en perfecte estat de salut i han de complir totes les disposicions referents a controls sanitaris i programes de vacunació establerts pels organismes oficials.

> L’assegurat ha de ser l’únic propietari dels animals.

> Els animals han d’estar identificats mitjançant microxip o tatuatge oficial.

> L’edat dels animals ha de d’estar entre 3 mesos i 8 anys en el moment de la contractació.

 

Documentació necessària per a la contractació:

> Número de microxip o número de tatuatge oficial

> Cartilla de vacunació

> Certificat veterinari oficial: ha de ser plenament vàlid en el moment de contractar l’assegurança

 

 

Exclusions generals:

> Qualsevol mascota de menys de tres mesos.

> Qualsevol incidència que es produeixi fora del territori de la Unió Europea.

> Qualsevol malaltia ja existent o que es manifesti en els primers trenta dies des de l’inici de la vigència de la pòlissa.

> Les reclamacions relacionades amb una situació, símptoma o fet ja existent abans de l’inici de vigència de la pòlissa.

> Els animals de catorze anys o més.

> Qualsevol pèrdua o dany causat per guerres, disturbis, revolucions o situacions semblants.

> Qualsevol obligació que sorgeixi respecte a contaminació radioactiva, accident nuclear i altres esdeveniments similars.

> Animals de treball, és a dir, els que s’utilitzen amb finalitats comercials, de seguretat o com a guardians, de carreres o de reproducció.

> Els danys i perjudicis derivats de riscos i garanties no inclosos expressament en les condicions particulars de la pòlissa, diferents dels definits en aquestes condicions generals específiques o exclosos de manera expressa en qualsevol d’aquestes condicions.

> Els danys i perjudicis produïts quan el sinistre s’origini per dol o mala fe de l’assegurat, inclosos els danys causats per maltractaments, excés de treball, mala qualitat higiènica, insuficiència d’aliments o per la manca de cura i de diligència que exigeix una atenció normal dels animals.

> La mort o sacrifici de l’animal en cas que s’incompleixi allò que s’estableix en l’article 9, “Actuació en cas de sinistre”.

> Les pèrdues i perjudicis indirectes de qualsevol mena que pateixi l’assegurat en ocasió d’un sinistre cobert a la pòlissa.

> Els sinistres produïts com a conseqüència de:

Participació dels animals en desafiaments, batusses, apostes i baralles organitzades.

Pràctica de la caça i utilització dels animals en gossades.

Contaminació, pol·lució o deteriorament del medi ambient.

Reacció o radiació nuclear, contaminació radioactiva o transmutació nuclear, independentment de la causa que la produeixi.

Danys ocasionats directament o indirectament per alguna d’aquestes causes: guerra, invasió, actes d’enemics estrangers, hostilitats (s’hagi declarat o no la guerra), guerra civil, rebel·lió, revolució, insurrecció, poder militar usurpat, tumult, vagues, commoció civil, confiscació, nacionalització, requisa o destrucció per ordre de qualsevol govern, autoritat pública o local, o qualsevol organisme competent en la matèria; danys als quals hagi contribuït alguna de les causes anteriors, o que en siguin resultat.

 

> Els danys sobre els animals que:

No compleixin alguna de les condicions prèvies i indispensables perquè els animals siguin assegurables per aquesta pòlissa i que s’especifiquen a l’article 3, “Béns assegurables”, d’aquestes condicions generals específiques.

No s’incloguin expressament en les condicions particulars de la pòlissa.

> Tot allò que no s’adeqüi a la Llei de protecció animal en l’àrea de residencia de l’animal assegurat.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


ACM | AEBALL/UPMBALL | BIÒLEGS EUSKADI | BIÒLEGS GALÍCIA | BIÒLEGS CATALUNYA | VETERSALUD | BICISEGUR