Decennal de danys

L’assegurança decennal de danys materials a l’edificació cobreix durant 10 anys els danys materials causats a l’edifici per vicis o defectes que tinguin origen en els fonaments i l’estructura, o que els afectin, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

 

Les causes del dany poden ser defectes de material o errors de projecte o d’execució.

El dany es manifesta en l’obra fonamental i compromet l’estabilitat de l’edifici.

Es garanteix el conjunt de l’edificació: fonaments, estructura, tancaments exteriors, obra secundària, equips, instal·lacions, etc.

 

Planning d’assegurança :

> Abans de l’inici de l’obra:

És important disposar d’un estudi geotècnic i d’un projecte d’execució.

Contractar un organisme de control tècnic (OCT).

Projecte i emissió de pòlissa.

 

> En l’execució de l’obra: L’OCT remet a l’asseguradora els informes tècnics del procés.

 

> Final d’obra:

El promotor lliura a l’asseguradora:  l’acta de recepció, la declaració de valor definitiu, la confirmació del pagament de la prima i el certificat de final d’obra.

L’OCT lliura l’informe D6 de final d’obra.

Es remet al promotor el suplement d’entrada en vigor i el certificat legitimat de constitució i de vigència de l’assegurança.

L’obra es pot inscriure al Registre de la Propietat i es procedeix a l’emissió de l’escriptura d’obra nova acabada.

 

En aquest tipus d’assegurances, el prenedor de la pòlissa serà el promotor i l’assegurat/beneficiari serà el promotor i els successius adquirents de l’edifici.

El valor de l’assegurança serà igual al valor definitiu de l’edificació a final d’obra. Aquest import inclou el cost d’execució per contracta, els honoraris tècnics de projecte, la direcció facultativa, l’informe geotècnic i organisme de control, i les llicències i impostos.

L’assegurança decennal de danys crea una relació entre assegurat i asseguradora de més de deu anys. És important escollir una companyia que pugui donar un bon servei, amb capacitat tècnica i solidesa financera. Per aquest motiu, des de Ferrer&Ojeda treballem per trobar la millor solució tenint en compte les vostres característiques i sempre sota l’estricte compliment de la Llei d’ordenació de l’edificació, per la qual s’exigeix al promotor immobiliari la subscripció obligatòria d’una assegurança decennal.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


RC empresarial | RC del producte | RC de l’activitat | RC directius i administradors | RC mediambiental | Defensa jurídica empresarial | Decennal de danys