RC directius i administradors

Aquestes garanties protegeixen l’empresari o directiu de les reclamacions que pugui patir a causa del desenvolupament normal de la seva feina, que no és altra que la presa de decisions. Les persones que prenen decisions cada dia poden cometre errors que perjudiquin terceres persones, les quals tenen dret a reclamar, fet que pot afectar greument el patrimoni personal del directiu o empresari, l’empresa i tot el seu entorn.

 

Protecció per a l’assegurat:

Oferim una pòlissa d’assegurança específica de responsabilitat Civil d’administradors i directius (coneguda com a “Directors & Officers” o D&O) per cobrir les reclamacions fundades o infundades que reben les persones físiques per les decisions que prenen en la gestió i el govern de l’empresa i que ocasionin perjudicis financers a tercers.

L’assegurança D&O és diferent de l’assegurança de Responsabilitat Civil General o Professional de l’empresa, ja que aquesta última cobreix les reclamacions que en l’àmbit operacional/professional del negoci es causin a tercers per danys materials o corporals  i  pels perjudicis econòmics.

 

En l’assegurança D&O bàsicament es cobreixen tres “contingències econòmiques”  que afecten el patrimoni personal de l’assegurat:

> Despeses de defensa  judicial i extrajudicial i costes judicials: amb lliure elecció d’advocats; també es cobreix la constitució i despeses de fiances. Són despeses que, per la seva complexitat, solen ser molt elevades i que es generen amb independència de la sentència judicial final.

> Indemnització de danys i perjudicis causats a tercers.

> Despeses  de  rehabilitació d’imatge. 

 

A més a més, hi ha altres garanties complementàries, com ara:

> Les reclamacions per pràctiques de treball: mobbing, assetjament sexual, disputes per acomiadament, etc.

> Despeses de defensa penal a la societat (reforma codi penal, Llei 2/2010, art. 31 bis).

> Despeses de defensa per contaminació de béns materials o persones així com els perjudicis financers purs.

 

Entre els potencials reclamants trobem:

Accionistes: minoritaris o majoritaris / de manera individual o d’acció social

Treballadors o, fins i tot, candidats a un lloc de treball

Creditors (proveïdors, entitats financeres/bancàries, etc.)

Clients

Competidors

Organismes administratius/públics: Ex.: Agència Tributària, CNMV, etc.

Liquidadors (en processos concursals en fase de liquidació)

Compradors/inversors

La societat mateixa mitjançant l’acció social de responsabilitat 

Qualsevol tercer 

 

Procés que cal seguir per contractar la pòlissa:

Per presentar-vos una cotització orientativa només necessitem saber les dades generals (raó social i CIF), l’activitat i la facturació anual estimada de la vostra empresa.

A més a més, per contractar la pòlissa també se us pot sol·licitar el balanç i el compte de resultats del darrer exercici econòmic, així com demanar-vos que empleneu un qüestionari breu.

Recentment, a causa de la modificació permanent de les lleis societàries, mediambientals, laborals, de competència, tributàries, etc., l’administrador o directiu  ha de fer front a un nombre més elevat de reclamants potencials. 

L’experiència que tenim a Ferrer&Ojeda pel que fa al nombre de reclamacions registrades en els darrers vuit anys és (amb pagaments per indemnització, sense comptabilitzar despeses de defensa, de 585.000 €):

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

1

3

5

11

15

21

28

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


RC empresarial | RC del producte | RC de l’activitat | RC directius i administradors | RC mediambiental | Defensa jurídica empresarial | Decennal de danys