Bucs

La nostra experiència ens ha portat a concloure que, en aquest grup d’assegurances, la més usual és la marítima. Per aquest motiu, desenvoluparem aquesta modalitat d’una manera més extensa. 

 

Quan parlem d’assegurances de bucs, hem de fer tres subdivisions segons el tipus de buc:

> Assegurança de bucs marítims: vaixells de servei o transport de mercaderies o passatgers.

> Assegurança de bucs terrestres: per a material rodant, per carretera o ferrocarril.

> Assegurança de bucs aeris: aeronaus de servei o transport de mercaderies o passatgers.

 

Igual que “Avions” o “Embarcacions recreatives”, és una variable del ram dels transports, amb un objecte molt concret:

> Cobertura sobre el vaixell: danys propis

> Cobertura de responsabilitat civil: danys a tercers

 

A la pràctica, la cobertura està condicionada per la inclusió de clàusules especials destinades a adequar el seu abast a les necessitats de l’armador i la normativa internacional.

En gran part, aquesta modalitat segueix les directrius de Lloyd’s, com a inspirador i coneixedor principal i tradicional d’aquest tipus de riscos. 

 

Com a factors bàsics que cal tenir en compte en l’estimació del risc, s’han de contemplar les circumstàncies particulars del vaixell:

> Per si mateix: any de construcció, negoci o tràfic a què es dedica, tonatge, armador, experiència asseguradora (assegurador i sinistralitat), material del buc, tipus de combustible o tipus de motors.

> Entorn: classificació, port base, àrea de navegació o recorreguts.

 

Pel que fa a l’amplitud temporal de la cobertura, caldrà tenir en compte que les garanties de l’assegurança s’han d’estendre tant al servei en actiu com en paralització, inclosos l’arrossegament i l’avarada, en aigua o en sec.

Els termes de la cobertura marítima de bucs són similars als dels bucs terrestres o aeris.

 

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Multirisc empresarial Pèrdua de beneficis | Avaria de maquinària clau | Flotes de vehicles | Transports de mercaderies | Bucs | Avions | Construcció