Construcció

Durant l’execució d’una obra es poden presentar riscos diversos que causin danys i que exigeixin una reparació que afecti el desenvolupament normal del treball. Aquests danys comportaran despeses segons sigui la seva quantitat i altres despeses derivades importants.

 

Què és l’assegurança Tot Risc de Construcció? És una modalitat d’assegurança adaptada especialment per cobrir els riscos propis d’una construcció, de manera que el prenedor sol ser el promotor o el contractista principal.

L’objecte principal de les nostres pòlisses és l’obra mateixa que s’ha de construir: treballs permanents i temporals realitzats o per realitzar, incloses les obres auxiliars i el material d’obra.

 

Cobertures de l’assegurança:

Les pòlisses ofereixen una doble possibilitat de cobertura:

 

1. Causes de risc possibles i cobertes en la pòlissa:

> Convencionals: incendi, explosió, llamps, robatori, impacte, aigua, etc.

> Naturalesa: vent, pedregada, pluja, tempesta, inundació, desbordament, esllavissada, gelada, terratrèmol, etc.

> D’execució: errades humanes, defectes de material o d’instal·lació, errors de disseny, etc.

 

2. Causes de risc possibles, per dany o despesa, de cobertura opcional:

> Període de manteniment

> Demolició, desenrunament

> Despeses d’extinció

> Despeses suplementàries: hores extra, transport urgent

> Vaga, motí, commoció civil, sabotatge, terrorisme

> Maquinària d’obra

> Equip de construcció

> Efectes personals dels treballadors

> Béns preexistents

 

Tots els tipus d’obra poden encaixar en una pòlissa de “Tot risc de construcció”: edificis d’habitatges, oficines, centres comercials, poliesportius, hotels, hospitals, naus industrials, obres singulars i rehabilitació.

El “Tot risc de construcció” es pot contractar per a cada obra o en una pòlissa oberta en la qual s’incorporaran les obres successives.

En qualsevol cas, és important definir el període de construcció previst i notificar cap variació si es produeixen canvis en el cronograma de treballs. L’assegurança s’estipula per al període de temps definit en la pòlissa i en vèncer queda extingida.

Pel que fa al valor d’assegurança, hi ha de constar el valor d’execució material (a final d’obra), incloses les despeses generals i el benefici industrial. 

 

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Multirisc empresarial Pèrdua de beneficis | Avaria de maquinària clau | Flotes de vehicles | Transports de mercaderies | Bucs | Avions | Construcció