PIES

Fomentar i facilitar l’estalvi és un dels objectius principals de la nostra organització. Entenem l’estalvi com el millor camí cap a l’estabilitat i el futur de les famílies. Les cobertures de risc existeixen per ajudar-nos en cas que tinguem un imprevist, però l’estalvi és el que ens ha d’ajudar a mantenir sempre la nostra qualitat de vida.

 

Els PIES neixen amb la finalitat principal de constituir una renda vitalícia a llarg termini a través de primes periòdiques, de manera que el beneficiari de l’assegurança rebi l’estalvi acumulat en la data de venciment de l’assegurança en forma de renda vitalícia.

Els PIES tenen una rendibilitat garantida per la companyia asseguradora independentment de l’evolució dels  mercats financers; de fet, tenen la mateixa estructura tècnica que les assegurances d’estalvi/jubilació.

Des del punt de vista fiscal, l’assegurat gaudeix de l’exempció dels rendiments generats durant el període d’acumulació de primes.

Sempre es compleixen els requisits següents:

> La figura del prenedor, de l’assegurat i del beneficiari ha de ser la mateixa.

> El límit màxim anual que es pot aportar és de 8.000 euros. Així mateix, l’import total de les primes acumulades en tot el període no pot passar de 240.000 euros.

> El període mínim entre la primera prima y la percepció de la prestació (en forma de renda vitalícia) és de 10 anys.

 

El producte és líquid, però el rescat en forma de capital  dóna lloc a la pèrdua del benefici fiscal, de manera que, si no es cobra en forma de renda vitalícia i no compleixen els requisits esmentats abans, s’iguala a les assegurances d’estalvi/jubilació.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Pla de pensions | PIES | Estalvi sistemàtic | Fons d’inversió